Ts'ibe̸pji k'a ka̱ra̱ tee


 

Pjosu̸ yo ndixu̸ ñe yo tr'i'i k'u̸ chu̱u̱, ra tsja'a ma b'u̸b'u̸ nunu, pjosu̸ in pjeñe ñe pjosu̸ k'o na a̸t'a̸ chju̱'u̱.


 
B'edyi k'u̸ b'u̸b'u̸ na joo.

Jodu̸ ra pjosu̸ yo jñiñi kama b'edyi k'o yo ts'ibe̸pji nzakja:


 

D'a tsjaa ngeko yo tee ra mbes'i kja yo jñiñi o ngumu̸, ndeje, sibi ñe n'año , ngek'o ra tsjaji yo b'e̸pji yo ga kjanu.