Nu merio yo ndixu̸.

Nu ts'ibe̸pji ra mbosu̸ yo b'edyi k'u̸ b'u̸b'u̸ na joo nu merio yo ndixu̸, nu ts'ibe̸pji k'u̸ nee ra tsjaa ra tsob'u̸ yo tee k'u̸ dya pes'i merio kja yo ndixu̸ kja 18 a 59 kje̸'e̸, k'u̸ b'u̸b'u̸ kja ngumu̸ k'o dya cho̱njo̱ merio, d'a ri mimiji kja ts'ib'ondo, ra unu̸ji o merio ñe ra jichiji ja ga pe̸pjiji; nza kja chju̱'u̱ ñe pjosu̸ nu pjeñe.

Otr'u̸ ra tsjaa:

Ra otr'o tee k'o dya ri pes'i merio ñe tee k'u̸ juejme, yo ndixu̸ kja 18 a 59 kje̸'e̸ k'u̸ dya cho̱njo̱ merio, ra unu̸ji merio ñe ra jichiji ja ga pe̸pjiji.

Ja ga mbes'iji nu ts'ibe̸pji.

a) Ri pes'i 18 a 59 kje̸'e̸.

b) Ri b'u̸b'u̸ dya ri pes'i merio ñe ri juejme.

c) Ri pe̸pji kja ngumu̸

d) Dya ri cho̱njo̱.

e) Ri mimi a ts'ib'ondo.

f) Ra jizhi d'a copia nu INE k'o jmicha ñe ja angeze ri mimi ñe nu INE original ngek'o ra jñanrraji.

Ja ma ri jizhi nu skuama dya ri b'u̸b'u̸ ja angeze gi mimi ra jizhi d'a skuama dya ri juku̸ jñii zana ñe.

g) k'o ri mama ni instancia.