Yo tr'itr'i jñatrjo.

Nu ts'ibe̸pji pjoru̸ kja nu (apadrina a un niño indígena/ xis'i na tr'itr'i jñatrjo); kjanu̸ b'e̸pji pjosu̸ ngek'o ra tsob'u̸ yo tee dya pes'i yo tr'itr'i, nu  ts'ibe̸pji pjosu̸ na punkju̸ tee, na mbosu̸ji ra unu̸ jñonu̸ ñe ra mbosu̸ ra moji kja nu ngu̱nxoru̸, yo tr'itr'i k'u̸ ri pes'i 3 a 15 kje̸'e̸, k'o ri xoru̸ kja un ts'ingu̱nxoru̸ a ts'ib'ondo, ra unu̷ji yo jñonu̸ ñe ra unu̸ji merio ngek'o ra nromu̸ yo b'itu̸ kja ngu̱nxoru̸.