Rga mbijmi k’a ne jñiñi a Meb’ondo

Mbara nguaru̸ k´o texe yo ngijeme k´u̸ dya na joo k´u̸ unu̸ yo tee kja jñiñi, otr´u̸ yo tee k´u̸ dya ju̱´u̱ merio, ra tsaji ts´ibepji nzakja ne mbijmi mbara nguaru̸ yo ngijeme nzakja ne xanxa, ñe naño me na zezhi, kjanu ne poliomelitis, ne sarambiyo, ne difteria, ne ku̸trjeje, ne tetanos, ne tuberculosis meníngea, ñe yo ngijeme neumocóccicas.

Ne b’epji ma rga mbijmi ba unu̸ji texe yo ngu̱nxoru̸ publika k’a zakju̸: ne ngunxoru̸ k’u̸ zakju̸, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, ba ngeje obligatorio ñe dya ngont’u̸ t’opju̸.

kja ne kje̸´e̸ tsjaji jñii Semanas Nacionales de Salud, kja yo zana yeje, ts´i ch´a ñe dyech´a, ñe kja ne Secretaria de Salud de Estado de Mexico, b´u̸b´u̸ texe yo jñaa.


Instituto de Salud del Estado de México